Integritetspolicy

Integritetspolicy

Företaget inser vikten av att skydda personuppgifter och specifika personuppgifter i ett samhälle med sofistikerad informationskommunikation, och strävar efter att skydda personuppgifter och specifika personuppgifter baserat på riktlinjerna som anges nedan.

 

1. Inhämtning av personuppgifter

Företaget förvärvar personuppgifter på ett lagligt och rättvist sätt.

 

2. Användning av personuppgifter

Företaget använder personuppgifter inom ramen för följande ändamål som anges vid tidpunkten för förvärvet eller inom ramen för ändamålet för användningen som är tydligt baserat på sådana villkor för anskaffandet i den utsträckning det är nödvändigt för genomförandet av affärsverksamheten, och använder den inte för andra ändamål förutom där den har individens samtycke eller där det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter om kunder

(1) Skicka information om händelser

(2) Stöd vid förfrågningar och rådgivning

(3) Fullgörande av avtal

(4) Förhandlingar, möten osv. med kunder

Personuppgifter om aktieägare

(1) Utövande av rättigheter och fullgörande av skyldigheter enligt aktiebolagslagen

(2) Tillhandahållande av olika förmåner

(3) Utförande av olika åtgärder för aktieägare (bl.a. frågeformulär)

(4) Aktieägarförvaltning enligt gällande lagstiftning

Personuppgifter om t.ex. tjänstemän, anställda i andra företag, inklusive kunder, myndigheter och offentliga ämbeten osv.

(1) Olika kommunikationer, rapporter, förfrågningar, förhandlingar osv. som är nödvändiga för affärsverksamhet

(2) Operationer för betalning, inkomst, kredithantering osv.

Personuppgifter om arbetssökande

(1) Tillhandahållande och förmedling av bl.a. rekryteringsinformation till arbetssökande

(2) Rekryteringsverksamhet i företaget

 

3. Tillhandahållande av personuppgifter till tredje part

Förutom där annat anges i lagstiftningen kommer företaget inte att tillhandahålla personuppgifter till en tredje part (exklusive entreprenörer) utan att inhämta individens förhandsgodkännande.

 

4. Delad användning av personuppgifter

Företaget kan bedriva delad användning av de tillhandahållna personuppgifterna hos företagets inhemska dotterbolag och företagets utländska dotterbolag baserat på följande villkor:

(1) Personuppgifter som delas och används: namn, födelsedatum, ålder, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpshistorik

(2) Omfattningen av de personer som delar och använder dem: företaget, företagets inhemska och utländska dotterbolag

(3) Användningsändamål för de personer som använder dem: enligt beskrivningen i 2. (Användning av personuppgifter) ovan

(4) Namn på den part som är ansvarig för hanteringen av sådana personuppgifter: Yamabiko Corporation

 

5. Hantering av personuppgifter

• Företaget kommer att upprätthålla riktigheten hos personuppgifterna och hantera den på ett säkert sätt.

• För att förhindra förlust, skada, ändring, avslöjande osv. av personuppgifter kommer företaget att vidta lämpliga informationssäkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, datavirus osv.

• Företaget kommer inte att tillåta att personuppgifter avslöjas genom åtgärder, såsom borttagning från lokalerna, extern överföring osv.

 

6. Uppföljning av entreprenörer

I det fall företaget lägger ut behandlingen av personuppgifter på en extern part, kommer denna att vara avtalsenligt skyldigt att inte avslöja eller tillhandahålla dem till tredje part och garantera en korrekt hantering av dem.

 

7. Utlämnande, rättelse, uppsägning av användning och radering av personuppgifter

Företaget inser att individen har rätt att begära utlämnande, rättelse, upphörande av användning, radering osv av sina personuppgifter, och kommer att svara på en sådan begäran utan dröjsmål. Kontakta vårt personuppgiftscenter om du har några synpunkter eller frågor rörande företagets hantering av personuppgifter.

 

8. Organisation och struktur

• Företaget kommer att utse en personuppgiftsskyddsansvarig och implementera lämplig hantering av personuppgifter.

• Företaget kommer att genomföra utbildning för sina styrelseledamöter och anställda om skydd av personuppgifter och lämpliga hanteringsmetoder, och kommer att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter i sin dagliga affärsverksamhet.

 

9. Beslut om, implementering, underhåll och förbättring av program för skydd av personuppgifter

För att verkställa denna policy kommer företaget att anta ett program för skydd av personuppgifter (inklusive denna policy, regler för skydd av personuppgifter och relaterade regler eller föreskrifter), och sprida detta till företagets anställda och andra intresserade parter, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra den.

 

10. Hantering av specifik personuppgifter

Företaget följer den japanska lagen ”om användning av nummer för att identifiera en specifik individ i administrativa förfaranden” och ”riktlinjer för korrekt hantering av specifika personuppgifter” (för företag) och hanterar den specifika personliga informationen på rätt sätt.

 

11 januari 2022
Representativ direktör, vd och koncernchef Hiroshi Kubo