YAMABIKOS DATASKYDDSPOLICY (GDPR)

Introduktion

Yamabiko Corporation, som har sitt huvudkontor på 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme i Tokyo, Japan, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Yamabiko Corporation kommer nedan att kallas ”Yamabiko” eller ”vi”.

Vi lagrar personuppgifter om våra anställda, kunder, distributörer, återförsäljare, leverantörer och andra individer för de syften som beskrivs i denna policy.

Denna policy anger hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter, och hur vi får tillgång till och uppdaterar och korrigerar dina personuppgifter.

 

Omfattning

Denna policy gäller endast för behandling av följande personuppgifter som ska överföras från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till Japan baserat på dataöverföringsavtalet mellan Yamabiko Corporation och Yamabiko Europe SA eller andra företag, eller följande personuppgifter som ska erhållas av Yamabiko Corporation direkt från dig:

・Personuppgifter om registrerade personer som befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

 

Insamling och behandling av personuppgifter

De syften för vilka personuppgifter kan samlas in och behandlas av oss inkluderar följande:

・För försäljning och marknadsföring

・För att marknadsföra Yamabikos varumärken

・För produktutvecklingsändamål

・För praktisk bekräftelse innan massproduktion

・För att tillhandahållas före köp eller vid service

・För framtida affärsutveckling

・För kvalitetskontroll

・För att lösa kvalitetsproblem med produkter

・För fullgörande av ersättningsavtal

・För allmän behandling av personalinformation

・För bedömning av anställda

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in samt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och upprätthålla våra avtal

 

Delning av dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i syfte att bedriva vår verksamhet, leverera, förbättra och anpassa våra produkter och tjänster, skicka marknadsföringsinformation och annan kommunikation relaterad till vår verksamhet och för andra legitima ändamål som är tillåtna enligt tillämplig lag eller på annat sätt med ditt samtycke.

 

Vi kan dela personuppgifter på följande sätt:

・Inom Yamabiko och alla andra företag i Yamabiko-gruppen i syfte att behandla eller lagra data.

・Med våra personuppgiftsbiträden (inklusive våra distributörer) för att tillhandahålla efterfrågade produkter, tjänster eller andra transaktioner. Exempel på detta inkluderar men är inte begränsat till: bearbetning av beställningar, tillhandahållande av kundsupport osv.

・Om vi på annat sätt har meddelat dig och du samtycker till en delning.

Det är möjligt att vi kommer att behöva avslöja dina personuppgifter när det krävs enligt lag, stämning eller annan rättslig process eller om vi i god tro tror att avslöjandet rimligen är nödvändigt för att (1) undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet eller för att hjälpa statliga verkställande organ; (2) genomdriva våra avtal med dig, (3) undersöka och försvara oss mot eventuella anspråk eller anklagelser från tredje part, (4) skydda säkerheten eller integriteten för våra tjänster och produkter; eller (5) utöva eller skydda Yamabikos rättigheter.

 

Datasäkerhet

Det är vår avsikt att skydda dina personuppgifter som anförtros oss och behandla dem säkert. I detta avseende implementerar vi fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande.

Vi kräver också i avtalen med våra personuppgiftsbiträden (inklusive våra distributörer) att de skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och avslöjande.

 

Tillgång till dina personuppgifter och rättelse

Om du vid något tillfälle anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, kan du begära att få tillgång till personuppgifterna och till och med få dem rättade eller raderade utan kostnad. Men skulle det ske ett missbruk av sådana förfrågningar kan vi komma att debitera dig en rimlig avgift. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Observera dock att det kan hindra oss från att tillhandahålla dig våra tjänster.

 

Om du vill ställa en fråga eller lämna ett klagomål när det gäller vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta gdpr@yamabiko-corp.co.jp.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, kan du klaga till den belgiska integritetskommissionen https://www.privacycommission.be/fr.

 

Internationell dataöverföring

All överföring av dina personuppgifter som står under behandling eller är avsedda för behandling efter överföring till mottagare i länder utanför EES (”internationell dataöverföring”) ska endast ske i enlighet med denna policy och om tillämplig lag följs av oss och våra behandlare, inbegripet vidare överföringar av dina personuppgifter från ett land utanför EES till ett annat land utanför EES.

Internationell dataöverföring ska legitimeras på rättslig grund inklusive följande:

 

– Överföringar på grundval av ett beslut om adekvat skydd (tillräcklig skyddsnivå) från Europeiska kommissionen

– Överföringar som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder inklusive standardklausuler om dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen

– Du har uttryckligen samtyckt till den föreslagna överföringen, efter att ha blivit informerad av oss om de möjliga riskerna med sådana överföringar för dig på grund av avsaknaden av ett adekvat beslut och lämpliga skyddsåtgärder

– Överföringen är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt mellan dig och oss eller genomförandet av åtgärder före avtalsslutet som vidtagits på din begäran.

 

Ändringar av vår dataskyddspolicy

Vi upprätthåller vår nuvarande dataskyddspolicy genom regelbunden översyn och vi lägger ut eventuella uppdateringar på denna webbsida. Detta dokument uppdaterades senast den 25 maj 2018.

 

Hur du kontaktar oss

Kontakta oss på gdpr@yamabiko-corp.co.jp om du har några frågor om vår dataskyddspolicy eller de personuppgifter som vi har om dig.