YAMABIKO DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA (VDAR)

Ievads

Jūsu personas datu pārzinis ir uzņēmums Yamabiko Corporation, kura galvenais birojs atrodas 7–2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo, Japānā. Turpmākajā tekstā uzņēmums Yamabiko Corporation tiks dēvēts par “Yamabiko” vai “mēs”.

Mēs glabājam personas datus par saviem darbiniekiem, klientiem, izplatītājiem, pārstāvjiem, piegādātājiem un citām personām šajā politikā aprakstītajos nolūkos.

Šajā politikā ir izklāstīts, kā mēs apkopojam, izmantojam un kopīgojam jūsu personas datus, kā arī to, kā jums piekļūt saviem personas datiem, kā tos atjaunināt un labot.

 

Darbības joma

Šī politika attiecas tikai uz šādu personas datu apstrādi, kas jānosūta no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) uz Japānu, pamatojoties uz datu nodošanas līgumu starp Yamabiko Corporation un Yamabiko Europe SA vai citiem uzņēmumiem, vai uz šādu personas datu apstrādi, ko Yamabiko Corporation iegūst tieši no jums

・Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) esošo datu subjektu personas dati

 

Jūsu personas datu apkopošana un apstrāde

Personas datu apkopošanas un apstrādāšanas nolūki ir šādi:

・Pārdošana un tirgvedība

・Yamabiko zīmolu popularizēšana

・Produktu attīstīšana

・Praktiskam apstiprinājumam pirms masveida ražošanas

・Pirms/pēc servisa pakalpojumu sniegšana

・Turpmāka uzņēmējdarbības attīstība

・Kvalitātes pārbaude

・Produktu kvalitātes problēmu risināšana

・Nolīguma par atbrīvošanu no atbildības izpilde

・Vispārēja cilvēkresursu informācijas apstrāde

・Darbinieku novērtēšana

Mēs glabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu personas datu apkopošanas nolūkus, kā arī lai ievērotu savas juridiskās saistības un izpildītu mūsu nolīgumus.

 

Jūsu personas datu kopīgošana

Mēs drīkstam kopīgot jūsu personas datus ar trešajām pusēm, lai veiktu savu uzņēmējdarbību, piegādātu, uzlabotu un pielāgotu savus produktus un pakalpojumus, nosūtītu tirgvedības un citus ar mūsu uzņēmējdarbību saistītus paziņojumus, kā arī citos likumīgos nolūkos, kas atļauti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai citādi ar jūsu piekrišanu.

 

Mēs drīkstam kopīgot personas datus šādos veidos:

・Yamabiko un citos Yamabiko grupas uzņēmumos datu apstrādes vai uzglabāšanas nolūkos.

・Ar saviem datu apstrādātājiem (tostarp saviem izplatītājiem), lai nodrošinātu pieprasītos produktus, pakalpojumus vai citus darījumus. Piemēram, bet ne tikai: pasūtījumu apstrāde, klientu atbalsta sniegšana u. tml.

・Ja mēs jums to paziņojam citā gadījumā un jūs piekrītat kopīgošanai.

Iespējams, ka mums būs nepieciešams izpaust jūsu personas datus, ja to pieprasa likums, tiesas pavēste vai cits juridisks process vai ja mums ir labticīga pārliecība, ka izpaušana ir pamatoti nepieciešama, lai (1) izmeklētu, novērstu vai veiktu pasākumus saistībā ar iespējamām vai faktiskām nelikumīgām darbībām vai palīdzētu valsts tiesībaizsardzības iestādēm; (2) izpildītu savus nolīgumus ar jums; (3) izmeklētu un aizstāvētu sevi pret jebkādām trešo personu prasībām vai apsūdzībām; (4) aizsargātu savu pakalpojumu un produktu drošību vai integritāti; vai (5) izmantotu vai aizsargātu Yamabiko tiesības.

 

Drošība

Mūsu nodoms ir aizsargāt jūsu personas datus, kas mums ir uzticēti, un rīkoties ar tiem droši. Tādēļ mēs īstenojam fiziskus, administratīvus un tehniskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas.

Mēs arī līgumiski pieprasām, lai mūsu datu apstrādātāji (tostarp mūsu izplatītāji) aizsargātu jūsu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu.

 

Piekļuve jūsu personas datiem un to labošana

Ja kādā brīdī uzskatāt, ka mūsu apstrādātie jūsu personas dati nav pareizi, jūs varat pieprasīt piekļuvi personas datiem un pat to bezmaksas labošanu vai dzēšanu. Tomēr ļaunprātīgu pieprasījumu gadījumā mēs varam iekasēt samērīgu maksu. Tāpat jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu mūsu veiktai jūsu personas datu apstrādei. Tomēr ņemiet vērā, ka tas var liegt mums sniegt jums savus pakalpojumus.

 

Ja vēlaties uzdot jautājumu vai iesniegt sūdzību par to, kā esam apstrādājuši jūsu personas datus, varat sazināties ar gdpr@yamabiko-corp.co.jp.

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, neievērojot piemērojamos tiesību aktus, varat iesniegt sūdzību Beļģijas Privātuma komisijai https://www.privacycommission.be/professionnel.

 

Starptautiska datu pārsūtīšana

Jebkāda jūsu personas datu, kas tiek apstrādāti vai ir paredzēti apstrādei pēc pārsūtīšanas saņēmējiem valstīs ārpus EEZ ("Starptautiskā datu pārsūtīšana"), pārsūtīšana notiek tikai tad, ja mēs un mūsu datu apstrādātāji ievēro šīs politikas noteikumus un piemērojamos tiesību aktus, tostarp attiecībā uz jūsu personas datu tālāku pārsūtīšanu no vienas valsts ārpus EEZ uz citu valsti ārpus EEZ.

Starptautiskā datu pārsūtīšana jābūt juridiski leģitimizētai, ietverot šādus elementus.

 

- Pārsūtīšana, pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību (pietiekamu aizsardzības līmeni).

- Pārsūtīšana, uz ko attiecas atbilstošas garantijas, tostarp Eiropas Komisijas pieņemtas standarta datu aizsardzības klauzulas.

- Jūs esat nepārprotami piekritis(-usi) ierosinātajai pārsūtīšanai pēc tam, kad esam jūs informējuši par iespējamajiem riskiem, kādus šāda pārsūtīšana jums var radīt, jo nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību un atbilstošu aizsardzības pasākumu.

- Pārsūtīšana ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu starp jums un mums vai īstenotu pirmslīguma pasākumus, kādi veikti pēc jūsu pieprasījuma.

 

Izmaiņas mūsu datu aizsardzības politikā

Mēs regulāri pārskatām savu pašreizējo datu aizsardzības politiku un visus atjauninājumus ievietojam šajā tīmekļa vietnē. Šis dokuments pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada 25. maijā.

 

Kā ar mums sazināties

Lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot e-pasta ziņojumu uz adresi  gdpr@yamabiko-corp.co.jp , ja jums ir kādi jautājumi par mūsu datu aizsardzības politiku vai mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas datiem.