Privātuma politika

Privātuma politika

Uzņēmums apzinās, cik svarīga ir personiskā informācijas un konkrētas personiskās informācijas aizsardzība šajā sarežģītajā informācijas komunikāciju sabiedrībā, un cenšas aizsargāt personisko informāciju un konkrētu personisko informāciju, pamatojoties uz tālāk aprakstīto politiku.

 

1. Personiskās informācijas iegūšana

Uzņēmums iegūst personisko informāciju ar likumīgiem un godīgiem līdzekļiem.

 

2. Personiskās informācijas lietojums

Uzņēmums izmanto personisko informāciju saskaņā ar šādu lietojuma mērķi, kas norādīts iegūšanas brīdī, vai saskaņā ar lietojuma mērķi, kas ir skaidrs, pamatojoties uz šādiem iegūšanas nosacījumiem, cik lielā mērā tas ir nepieciešams uzņēmējdarbības veikšanā, un neizmanto to citos nolūkos, izņemot gadījumus, kad uzņēmums saņēmis personas piekrišanu vai kad tas ir atļauts saskaņā ar tiesību aktiem.

Personiskā informācija par klientiem

(1) Informācijas sūtīšana par pasākumiem

(2) Atbalsts pieprasījumu un konsultāciju gadījumā

(3) Līgumu izpilde

(4) Sarunas, tikšanās u. tml. ar klientiem

Personiskā informācija par akcionāriem

(1) Tiesību īstenošana un pienākumu izpilde saskaņā ar likumu par uzņēmumiem

(2) Dažādu priekšrocību sniegšana

(3) Dažādu akcionāru politiku (aptaujas u. c.) izpilde

(4) Akcionāru vadība saskaņā ar tiesību aktiem

Personiskā informācija par citu uzņēmumu amatpersonām, darbiniekiem u. c., tostarp klientiem, valdības un valsts iestādēm u. c.

(1) Dažāda saziņa, atskaites, pieprasījumi, sarunas u. tml., kas nepieciešami uzņēmējdarbībā

(2) Maksājumu, ienākumu, kredītu pārvaldības u. c. operācijas

Personiskā informācija par darba meklētājiem

(1) Informācijas sniegšana un paziņošana darba meklētājiem par pieņemšanu darbā u. c.

(2) Personāla atlases darbs uzņēmumā

 

3. Personas datu sniegšana trešajām personām

Izņemot gadījumus, kad tiesību aktos ir noteikts citādi, uzņēmums nesniegs personas datus trešajām personām (izņemot darbuzņēmējus), nesaņemot par to personas iepriekšēju piekrišanu.

 

4. Personas datu kopīgs lietojums

Uzņēmums var veikt sniegto personas datu kopīgu lietojumu uzņēmuma vietējos saistītajos uzņēmumos un uzņēmuma ārvalstu meitasuzņēmumos, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

(1) Personas dati, kas tiek kopīgoti un izmantoti: vārds/uzvārds, dzimšanas datums, vecums, dzimums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, produktu iegādes vēsture.

(2) To personu loks, kuras personas datus koplieto un izmanto: uzņēmums, uzņēmuma vietējie saistītie uzņēmumi un uzņēmuma ārvalstu meitasuzņēmumi

(3) Personu, kuras personas datus izmanto, lietojuma mērķis: kā aprakstīts 2. punktā. (Personiskās informācijas lietojums) iepriekš

(4) Par šādu personas datu pārvaldību atbildīgās personas nosaukums: Yamabiko Corporation

 

5. Personiskās informācijas pārvaldība

• Uzņēmums uzturēs personiskās informācijas precizitāti un pārvaldīs to drošā veidā.

• Lai novērstu personiskās informācijas zudumu, sabojāšanu, pārveidošanu, izpaušanu u. tml., uzņēmums īstenos atbilstošus informācijas drošības pasākumus, lai pasargātu no nesankcionētas piekļuves, datorvīrusiem u. c.

• Uzņēmums nepieļaus personiskās informācijas izpaušanu ar tādām darbībām kā, piemēram, iznešana no telpām, ārēja pārsūtīšana u. tml.

 

6. Darbuzņēmēju uzraudzība

Gadījumā, ja uzņēmums nodod personas datu apstrādi ārpakalpojumu sniedzējam, tam būs līgumiskas saistības neizpaust vai nenodot šos datus trešajām personām, un tiks nodrošināta pienācīga pārvaldība.

 

7. Personas datu izpaušana, grozīšana, lietojuma pārtraukšana un dzēšana

Uzņēmums atzīst, ka personai ir tiesības pieprasīt savu personas datu izpaušanu, grozīšanu, lietojuma pārtraukšanu, dzēšanu u. tml., un nekavējoties atbildēs uz jebkuru šādu pieprasījumu. Turklāt, ja jums ir kādi viedokļi vai jautājumi par to, kā uzņēmums rīkojas ar personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultāciju centru personiskās informācijas jautājumos.

 

8. Organizācija/struktūra

• Uzņēmums iecels personas informācijas aizsardzības vadītāju un īstenos atbilstošu personiskās informācijas pārvaldību.

• Uzņēmums veiks savu direktoru un darbinieku apmācību par personiskās informācijas aizsardzību un atbilstošām pārvaldības metodēm, kā arī nodrošinās pareizu rīkošanos ar personisko informāciju savā ikdienas uzņēmējdarbībā.

 

9. Personiskās informācijas aizsardzības programmas pieņemšana, īstenošana, uzturēšana un pilnveidošana

Lai īstenotu šo politiku, uzņēmums pieņems personiskās informācijas aizsardzības programmu (tostarp šo politiku, personiskās informācijas aizsardzības noteikumus un saistītos noteikumus/regulas) un izplatīs to uzņēmuma darbiniekiem un citām ieinteresētajām personām, kā arī ieviesīs, uzturēs un nepārtraukti pilnveidos šo programmu.

 

10. Rīkošanās ar konkrētu personisko informāciju

Uzņēmums ievēro "Likumu par konkrētu personu identificējošu numuru izmantošanu administratīvajās procedūrās" un "Vadlīnijas par konkrētas personiskās informācijas pareizu apstrādi (uzņēmējdarbības izdevums)" un rīkojas ar konkrēto personisko informāciju pareizi.

 

2022. gada 11. janvāris
Izpilddirektors, prezidents un uzņēmuma vadītājs. Hiroši Kubo