Puutumatusnormid

Privaatsuspoliitika

Ettevõte tunnustab isikuandmete ja isikuandmete üksikute osade kaitse olulisust tänapäeva keerulise infokommunikatsiooniga ühiskonnas ning püüab isikuandmeid ja isikuandmete üksikuid osi vastavalt allpool toodud poliitikale kaitsta.

 

1. Isikuandmete hankimine

Ettevõte hangib isikuandmeid seaduslikul ja õiglasel viisil.

 

2. Isikuandmete kasutamine

Äritegevuse teostamiseks vajalikul määral kasutab ettevõte isikuandmeid andmete omandamise ajal näidatud kasutusotstarbe ulatuses või omandamise tingimuste põhjal selge kasutusotstarbe ulatuses ning ei kasuta selliseid andmeid muudel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui ettevõttel on selleks isiku nõusolek või kui see on õigusaktidega lubatud.

Kliente puudutavad isikuandmed

(1) Teabe saatmine sündmuste kohta

(2) Päringutele vastamine ja nõustamine

(3) Lepingute täitmine

(4) Läbirääkimised, kohtumised jms klientidega

Aktsionäre puudutavad isikuandmed

(1) Äriühinguseadusest tulenevate õiguste teostamine ja kohustuste täitmine

(2) Soodustuste pakkumine

(3) Aktsionäridega seotud tegevuste (küsimustikud jms) läbiviimine.

(4) Aktsionäride haldus vastavalt õigusaktidele

Isikuandmed, mis puudutavad teiste ettevõtete ametnikke, töötajaid jne, sealhulgas kliente, valitsus- ja riigiasutusi jne

(1) Mitmesugused äritegevuseks vajalikud teated, aruanded, päringud, läbirääkimised jms

(2) Maksete ja tulude haldamine, krediidihaldus jm toimingud

Tööotsijaid puudutavad isikuandmed

(1) Tööotsijatele värbamisteabe jms koostamine ja edastamine

(2) Värbamistoimingud ettevõttes

 

3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei jaga ettevõte isikuandmeid kolmandatele isikutele (välja arvatud töövõtjatele) ilma isiku eelneva nõusolekuta.

 

4. Isikuandmete ühiskasutamine

Ettevõte võib kasutada esitatud isikuandmeid ühiselt ettevõtte kodumaistes tütarettevõtetes ja välismaistes tütarettevõtetes järgmistel tingimustel.

(1) Isikuandmed, mida jagatakse ja kasutatakse: nimi, sünniaeg, vanus, sugu, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, toodete ostuajalugu

(2) Isikud, kes jagavad ja kasutavad andmeid: ettevõte, ettevõtte kodumaised tütarettevõtted ja ettevõtte välismaised tütarettevõtted

(3) Andmete kasutamise eesmärk: nagu kirjeldatud punktis 2. („Isikuandmete kasutamine“) eespool

(4) Selliste isikuandmete haldamise eest vastutava isiku nimi: Yamabiko Corporation

 

5. Isikuandmete haldus

• Ettevõte hoiab isikuandmed täpsena ja haldab neid turvaliselt.

• Isikuandmete kaotsimineku, kahjustamise, muutmise, avalikustamise jms vältimiseks kasutab ettevõte asjakohaseid infoturbemeetmeid, et kaitsta andmeid loata juurdepääsu, arvutiviiruste jms eest.

• Ettevõte ei luba isikuandmete avalikustamist selliste tegevuste kaudu nagu ettevõtte ruumidest väljaviimine, ettevõtteväline edastamine jne.

 

6. Töövõtjate järelevalve

Kui ettevõte annab isikuandmete töötlemise allhankena ettevõttevälisele osapoolele, on viimane lepinguliselt kohustatud mitte avaldama ega edastama neid andmeid kolmandatele isikutele ning peab tagama andmete nõuetekohase halduse.

 

7. Isikuandmete avalikustamine, muutmine, kasutamise lõpetamine ja kustutamine

Ettevõte tunnustab, et isikul on õigus taotleda oma isikuandmete avalikustamist, muutmist, kasutamise lõpetamist, kustutamist jms ning vastab igale sellisele taotlusele viivitamata. Kui teil on seoses ettevõttes isikuandmete käitlemisega arvamusi või küsimusi, võtke ühendust meie isikuandmete nõuandekeskusega.

 

8. Organisatsioon/struktuur

• Ettevõte nimetab ametisse isikuandmete kaitse valdkonna juhi ja teostab isikuandmete nõuetekohast haldamist.

• Ettevõte korraldab ettevõtte juhtidele ja töötajatele isikuandmete kaitse ja nõuetekohaste haldusmeetodite alaseid koolitusi ning tagab igapäevases äritegevuses isikuandmete nõuetekohase käitlemise.

 

9. Isikuandmete kaitse programmi jõustamine, rakendamine, säilitamine ja täiustamine

Käesoleva poliitika rakendamiseks võtab ettevõte vastu isikuandmete kaitse programmi (sisaldab käesolevat poliitikat, isikuandmete kaitse eeskirju ja nendega seotud eeskirju/määrusi) ning levitab seda ettevõtte töötajatele ja teistele huvitatud isikutele ning viib seda ellu, säilitab ja täiustab pidevalt.

 

10. Konkreetsete isikuandmete käitlemine

Ettevõte järgib haldusmenetlustes konkreetset isikut identifitseerivate numbrite kasutamist käsitlevat seadust ja konkreetsete isikuandmete nõuetekohase käitlemise suuniseid (äriväljaanne) ning käitleb konkreetseid isikuandmeid nõuetekohaselt.

 

11. jaanuar 2022
Tegevdirektor, president ja tegevjuht Hiroshi Kubo