YAMABIKO ANDMEKAITSEPOLIITIKA (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Sissejuhatus

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Yamabiko Corporation, mille peakontori aadress on 7-2 Suehirocho, 1-Chome Ohme, Tōkyō, Jaapan. Allpool viidatakse ettevõttele Yamabiko Corporation kui „Yamabiko“ või „meie“.

Säilitame oma töötajate, klientide, edasimüüjate, turustajate, tarnijate ja teiste isikute isikuandmeid käesolevas andmekaitsepoliitikas kirjeldatud eesmärkidel.

Selles dokumendis on sätestatud, kuidas me kogume, kasutame ja jagame teie isikuandmeid ning kuidas saate oma isikuandmetele nende uuendamiseks ja parandamiseks juurdepääsu.

 

Reguleerimisala

Käesolevat poliitikat kohaldatakse ainult allpool loetletud isikuandmete töötlemise suhtes, mida edastatakse Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) Jaapanisse Yamabiko Corporationi ja Yamabiko Europe SA või teiste ettevõtete vahelise andmete edastamist käsitleva lepingu alusel, või selliste isikuandmete töötlemise suhtes, mida Yamabiko Corporation saab otse teilt

・Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvate andmesubjektide isikuandmed

 

Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

Meie poolt isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid on järgmised:

・Müük ja turundus

・Yamabiko kaubamärkide edendamine

・Tootearendus

・Praktikas katsetatud kinnituse saamine enne masstootmise alustamist

・Eel- või järelteeninduse pakkumine

・Tulevase äritegevuse arendamine

・Kvaliteedikontroll

・Toodete kvaliteediprobleemide lahendamine

・Kahjuhüvituslepingu täitmine

・Üldise personaliga seotud teabe käitlemine

・Töötajate hindamine

Säilitame teie isikuandmeid niivõrd, kui on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks neid andmeid koguti, samuti meie õiguslike kohustuste ja lepingute täitmiseks.

 

Isikuandmete jagamine

Me võime jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega meie äritegevuse, meie toodete ja teenuste tarnimise, täiustamise ja kohandamise, turundus- ja muude meie äritegevusega seotud teadete saatmise eesmärgil ning muudel õiguspärastel eesmärkidel, mis on lubatud kohaldatava seadusega või teie nõusolekul muul viisil.

 

Me võime jagada isikuandmeid järgmiselt:

・Yamabikos ja teistes Yamabiko kontserni kuuluvates ettevõtetes andmete töötlemise või säilitamise eesmärgil.

・ Meie andmetöötlejatega (sh meie turustajatega) soovitud toodete, teenuste või muude tehingute pakkumiseks. Näiteks, kuid mitte ainult: tellimuste töötlemine, klienditoe pakkumine jms.

・Kui me teavitame teid muul viisil ja te nõustute andmete jagamisega.

On võimalik, et peame teie isikuandmeid avaldama, kui seda nõuab seadus, kohtukutse või muu õiguslik menetlus või kui meil on heauskne veendumus, et andmete avalikustamine on mõistlikult vajalik, et: (1) uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses kahtlustatava või tegeliku ebaseadusliku tegevusega või aidata valitsuse õiguskaitseorganeid; (2) jõustada meie- ja teievahelisi lepinguid; (3) uurida ja kaitsta end kolmandate isikute nõuete või süüdistuste eest; (4) kaitsta meie teenuste ja toodete turvalisust või terviklikkust; või (5) kasutada või kaitsta Yamabiko õigusi.

 

Turvalisus

Meie eesmärk on meile usaldatud isikuandmeid kaitsta ja turvaliselt käidelda. Sellega seoses rakendame füüsilisi, halduslikke ja tehnilisi kaitsemeetmeid, mille eesmärk on kaitsta isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest.

Samuti nõuame lepingutes, et meie andmetöötlejad (sealhulgas meie turustajad) kaitseksid isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest.

 

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Kui arvate, et teie isikuandmed, mida me töötleme, on ebaõiged, võite taotleda oma andmetele juurdepääsu ja lasta neid tasuta parandada või kustutada. Kuid ebaõiglaste taotluste korral võime nõuda teilt mõistlikku tasu. Samuti on teil õigus tühistada nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks. Seejuures tuleks siiski silmas pidada, et see võib meil takistada teile teenuste osutamist.

 

Kui soovite esitada küsimuse või kaebuse selle kohta, kuidas me oleme teie isikuandmeid kasutanud, võite võtta ühendust aadressil gdpr@yamabiko-corp.co.jp

Kui te ei ole meie vastusega rahul või arvate, et me ei töötle teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate seadustega, võite esitada kaebuse Belgia eraelu puutumatuse kaitse komisjonile https://www.privacycommission.be/fr

 

Rahvusvaheline andmeedastus

Teie isikuandmeid, mida töödeldakse või mida on ette nähtud töödelda pärast edastamist EMP-välistes riikides asuvatele vastuvõtjatele (rahvusvaheline andmeedastus), edastatakse ainult juhul, kui meie ja meie volitatud töötlejad järgivad käesoleva poliitika sätteid ja kohaldatavat õigust, sealhulgas teie isikuandmete edastamisel ühest EMP-välisest riigist teise EMP-välisesse riiki.

Rahvusvaheline andmeedastus on õiguspärane õiguslikul alusel, mis hõlmab järgmist:

 

- edastamine lähtuvalt Euroopa Komisjoni otsusest piisava kaitsetaseme kohta

- edastamine asjakohaste kaitsemeetmete, sealhulgas Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud isikuandmete kaitse standardklauslite alusel

- teie selgesõnalisel nõusolekul kavandatud edastamisega pärast seda, kui me oleme teid teavitanud selliste edastamiste võimalikest riskidest teie jaoks piisava kaitsetaseme otsuse ja asjakohaste kaitsemeetmete puudumise tõttu

- edastamine on vajalik teie ja meie vahelise lepingu täitmiseks või teie taotlusel võetud lepingueelsete meetmete rakendamiseks.

 

Meie andmekaitsepoliitika muudatused

Me vaatame oma andmekaitsepoliitikat regulaarselt läbi ja avaldame kõik uuendused sellel veebilehel. Dokumenti uuendati viimati 25. mail 2018.

 

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on küsimusi seoses meie andmekaitsepoliitika või teie isikuandmetega, mida meie juures säilitatakse, võtke meiega ühendust aadressil gdpr@yamabiko-corp.co.jp .