Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a specifických osobních údajů v této době společenské sofistikované informační komunikace a snaží se chránit osobní údaje a specifické osobní údaje na základě níže uvedených zásad.

 

1. Získávání osobních údajů

Společnost získává osobní údaje zákonnými a spravedlivými prostředky.

 

2. Použití osobních údajů

Společnost používá osobní údaje v rozsahu následujícího účelu použití uvedeného při jejich získání nebo v rozsahu účelu použití, který je zřejmý na základě těchto podmínek získání, a to v rozsahu nezbytném pro výkon podnikatelské činnosti, a nepoužívá je k jiným účelům s výjimkou případů, kdy má souhlas fyzické osoby nebo kdy to umožňují právní předpisy.

Osobní údaje týkající se zákazníků

(1) Zasílání informací o událostech

(2) Podpora při dotazech a konzultacích

(3) Plnění smluv

(4) Jednání, schůzky atd. se zákazníky

Osobní údaje týkající se akcionářů

(1) Výkon práv a plnění povinností podle zákona o obchodních korporacích

(2) Poskytování různých výhod

(3) Výkon různých zásad pro akcionáře (dotazníky atd.)

(4) Správa akcionářů podle právních předpisů

Osobní údaje týkající se vedoucích pracovníků, zaměstnanců atd. jiných společností, včetně klientů, státních a veřejných úřadů atd.

(1) Různá sdělení, zprávy, dotazy, jednání atd., která jsou nezbytná pro podnikatelskou činnost.

(2) Operace týkající se plateb, příjmů, správy úvěrů atd.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání

(1) Poskytování a sdělování informací o náboru atd. uchazečům o zaměstnání

(2) Náborové operace ve společnosti

 

3. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Pokud právní předpisy nestanoví jinak, společnost neposkytne osobní údaje třetí straně (s výjimkou smluvních partnerů) bez předchozího souhlasu dané osoby.

 

4. Sdílené používání osobních údajů

Společnost může provádět sdílené využívání poskytnutých osobních údajů v tuzemských pobočkách společnosti a v zahraničních dceřiných společnostech společnosti na základě následujících podmínek:

(1) Sdílená a používaná osobní data: jméno, datum narození, věk, pohlaví, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, historie nákupu produktů

(2) Rozsah osob, které je sdílejí a používají: společnost, tuzemské pobočky společnosti a zahraniční dceřiné společnosti

(3) Účel použití ze strany osob, které je používají: Jak je popsáno v bodě 2. (Použití osobních údajů) výše

(4) Jméno strany odpovědné za správu těchto osobních údajů: Yamabiko Corporation

 

5. Správa osobních údajů

• Společnost bude dbát na správnost osobních údajů a bude je bezpečně spravovat.

• Aby se zabránilo ztrátě, poškození, změně, vyzrazení atd. osobních údajů, přijme společnost odpovídající opatření k zabezpečení informací proti neoprávněnému přístupu, počítačovým virům atd.

• Společnost nedovolí, aby byly osobní údaje vyzrazeny v souvislosti s akcemi, jako je vynesení z prostor, externí přenos apod.

 

6. Monitorování dodavatelů

V případě, že společnost zadá zpracování osobních údajů externí straně, bude tato smluvně zavázána k tomu, že je neprozradí ani neposkytne třetím stranám a bude zajištěna jejich řádná správa.

 

7. Zveřejnění, změna, ukončení používání a výmaz osobních údajů

Společnost uznává, že jednotlivec má právo požádat o zveřejnění, změnu, ukončení používání, vymazání atd. svých osobních údajů, a na každou takovou žádost bezodkladně odpoví. Máte-li navíc jakékoli názory nebo dotazy týkající se nakládání s osobními údaji ze strany společnosti, obraťte se na naše konzultační středisko pro osobní údaje.

 

8. Organizace/struktura

• Společnost jmenuje správce pro ochranu osobních údajů a zavede odpovídající správu osobních údajů.

• Společnost bude provádět školení pro své ředitele a zaměstnance týkající se ochrany osobních údajů a vhodných metod správy a bude zajišťovat řádné nakládání s osobními údaji při své každodenní obchodní činnosti.

 

9. Zavedení, provádění, udržování a zlepšování programu ochrany osobních údajů

Za účelem plnění těchto zásad společnost přijme program ochrany osobních údajů (včetně těchto zásad, pravidel ochrany osobních údajů a souvisejících pravidel/předpisů) a seznámí s ním zaměstnance společnosti a další zainteresované strany, bude jej provádět, udržovat a neustále zlepšovat.

 

10. Nakládání se specifickými osobními údaji

Společnost dodržuje zákon o používání čísel pro identifikaci konkrétní fyzické osoby ve správních řízeních a pokyny týkající se správného nakládání s konkrétními osobními údaji (vydání pro firmy) a s konkrétními osobními údaji nakládá řádně.

 

11. ledna 2022
Zastupující ředitel, prezident & C.E.O Hiroshi Kubo