ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI YAMABIKO (GDPR)

Úvod

Správcem vašich osobních údajů je společnost Yamabiko Corporation se sídlem na adrese 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme, Tokio, Japonsko. Společnost Yamabiko Corporation bude dále označována jako "Yamabiko" nebo "my".

Pro účely popsané v těchto zásadách uchováváme osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků, distributorů, prodejců, dodavatelů a dalších osob.

V těchto zásadách je stanoveno, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje a jak k nim můžete přistupovat, aktualizovat je a opravovat.

 

Rozsah

Tyto zásady se vztahují pouze na zpracování následujících osobních údajů, které budou přeneseny z Evropského hospodářského prostoru (EEA) do Japonska na základě dohody o předávání údajů mezi společnostmi Yamabiko Corporation a Yamabiko Europe SA nebo jinými společnostmi, nebo na následující osobní údaje, které společnost Yamabiko Corporation získá přímo od vás.

・Osobní údaje datových subjektů, které se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru (EEA)

 

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů

Mezi účely, pro které můžeme osobní údaje shromažďovat a zpracovávat, patří následující:

・Prodej a marketing

・Propagace značek společnosti Yamabiko

・Vývoj produktů

・Praktické potvrzení před sériovou výrobou

・Poskytování lepších předprodejních a poprodejních služeb

・Budoucí rozvoj podnikání

・Kontrola kvality

・Řešení problémů s kvalitou produktů

・Plnění smluv o náhradě škod

・Obecné informace o lidských zdrojích

・Ohodnocení zaměstnanců

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, a také pro splnění našich zákonných povinností a vymáhání našich smluv.

 

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami za účelem provozování našeho podnikání, poskytování, zlepšování a přizpůsobování našich produktů a služeb, zasílání marketingových a jiných sdělení souvisejících s naším podnikáním a pro další legitimní účely povolené platnými právními předpisy nebo jinak s vaším souhlasem.

 

Osobní údaje můžeme sdílet následujícími způsoby:

・V rámci společnosti Yamabiko a dalších společností skupiny Yamabiko pro účely zpracování nebo uchovávání údajů.

・Se zpracovateli údajů (včetně našich distributorů) za účelem poskytnutí požadovaných produktů, služeb nebo jiných transakcí. Příklady zahrnují mimo jiné: zpracování objednávek, poskytování zákaznické podpory atd.

・Pokud vás jiným způsobem uvědomíme a vy se sdílením souhlasíte.

Je možné, že vaše osobní údaje budeme muset odhalit, pokud to bude vyžadovat zákon, soudní obsílka nebo jiný právní proces nebo pokud budeme v dobré víře přesvědčeni, že odhalení je přiměřeně nezbytné k (1) vyšetřování, prevenci nebo přijetí opatření týkajících se podezření nebo skutečných nezákonných činností nebo k pomoci státním orgánům; (2) prosazování našich smluv s vámi, (3) vyšetřování a obraně proti jakýmkoli nárokům nebo obviněním třetích stran, (4) ochraně bezpečnosti nebo integrity našich služeb a produktů; nebo (5) výkonu nebo ochraně práv společnosti Yamabiko.

 

Zabezpečení

Naším záměrem je chránit vaše svěřené osobní údaje a zacházet s nimi bezpečně. V tomto ohledu zavádíme fyzická, administrativní a technická ochranná opatření s cílem zabezpečit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo odhalením.

Dále smluvně vyžadujeme, aby naši zpracovatelé údajů (včetně našich distributorů) chránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím a odhalením.

 

Přístup k vašim osobním údajům a jejich oprava

Pokud se kdykoli domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné, můžete požádat o přístup k těmto osobním údajům a o jejich bezplatnou opravu nebo vymazání. V případě zneužití žádosti vám však můžeme účtovat přiměřený poplatek. Máte také právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Vezměte však na vědomí, že nám to může zabránit v poskytování našich služeb vám.

 

Pokud chcete vznést dotaz nebo stížnost týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, můžete se obrátit na adresu gdpr@yamabiko-corp.co.jp.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými zákony, můžete podat stížnost u belgické komise pro ochranu osobních údajů https://www.privacycommission.be/fr.

 

Mezinárodní předání údajů

Jakákoli předání vašich osobních údajů, která se zpracovávají nebo jsou určeny ke zpracování po předání příjemcům v zemích mimo EHP ("mezinárodní přenos údajů"), se uskuteční pouze tehdy, pokud jsou námi a našimi zpracovateli dodržována ustanovení těchto zásad a platných právních předpisů, a to i v případě dalšího předávání vašich osobních údajů z jedné země mimo EHP do jiné země mimo EHP.

Mezinárodní předání údajů je oprávněné na základě právního základu, který zahrnuje následující.

 

- Předání údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (odpovídající úrovni ochrany).

- Předání údajů podléhá vhodným zárukám, včetně standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí.

- Výslovně jste souhlasili s navrhovaným předáním údajů poté, co jsme vás informovali o možných rizicích takového předání údajů z důvodu absence rozhodnutí o přiměřenosti a vhodných ochranných opatření.

- Předání údajů je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi nebo pro provedení předsmluvních opatření přijatých na vaši žádost.

 

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Naše současné zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a veškeré aktualizace zveřejňujeme na této webové stránce. Tento dokument byl naposledy aktualizován 25. května 2018.

 

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo osobních údajů, které o vás uchováváme, kontaktujte nás na adrese gdpr@yamabiko-corp.co.jp .