Privatumo taisyklės

Privatumo taisyklės

Bendrovė pripažįsta asmens duomenų ir konkrečių asmens duomenų apsaugos šioje sudėtingoje informacinėje ir komunikacijų visuomenėje svarbą bei siekia saugoti asmens duomenis bei konkrečius asmens duomenis pagal toliau išdėstytas taisykles.

 

1. Asmens duomenų rinkimas

Bendrovė renka asmens duomenis teisėtomis ir sąžiningomis priemonėmis.

 

2. Asmens duomenų naudojimas

Bendrovė naudoja asmens duomenis toliau išvardytais tikslais, kurie nurodomi pirkimo metu arba tikslais, kurie aiškiai pagrįsti tokiomis pirkimo sąlygomis tiek, kiek tai būtina vykdant veiklą, ir nenaudoja jų jokiais kitaisi tikslais, išskyrus atvejus, kai turi asmens sutikimą arba tai leidžiama teisės aktų.

Pirkėjų asmens duomenys

(1) Informacijos apie renginius siuntimas

(2) Pagalba atsakant į užklausas ir teikiant konsultacijas

(3) Sutarčių vykdymas

(4) Derybos, susitikimai su pirkėjais ir t. t.

Akcininkų asmens duomenys

(1) Teisių įgyvendinimas ir įsipareigojimų vykdymas pagal Japonijos Bendrovių įstatymą

(2) Įvairių privalumų teikimas

(3) Įvairių su akcininkais susijusių taisyklių vykdymas (apklausos ir pan.)

(4) Akcininkų valdymas pagal teisės aktus

Kitų įmonių, įskaitant klientus, valstybines ir viešąsias institucijas ir pan. vadovų, darbuotojų ir t. t. asmens duomenys

(1) Įvairūs pranešimai, ataskaitos, užklausos, derybos ir t. t., reikalingos vykdant veiklą

(2) Mokėjimo, pajamų, kredito valdymo ir t. t. operacijos

Kandidatų į darbo vietas asmens duomenys

(1) Darbuotojų atrankos informacijos teikimas kandidatams į darbo vietas

(2) Darbuotojų atrankos operacijos bendrovėje

 

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato kitaip, bendrovė neteiks asmens duomenų trečiosioms šalims (išskyrus rangovus) be išankstinio asmens sutikimo.

 

4. Bendras asmens duomenų naudojimas

Bendrovė gali bendrai naudoti pateiktus asmens duomenis su vietiniais bendrovės filialais ir bendrovės dukterinėmis bendrovėmis kitose šalyse tokiomis sąlygomis:

(1) Asmens duomenys, kuriais dalijamasi ir kurie naudojami, yra vardas ir pavardė, gimimo data, amžius, lytis, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, gaminių pirkimo istorija

(2) Duomenimis dalijamasi su bendrove, vietiniais bendrovės filialais ir bendrovės dukterinėmis bendrovėmis kitose šalyse

(3) Duomenys naudojami tikslais, nurodytais 2 punkte (asmens duomenų naudojimas) anksčiau

(4) Šalies, atsakingos už tokių asmens duomenų valdymą, pavadinimas yra „Yamabiko Corporation“

 

5. Asmens duomenų tvarkymas

• Bendrovė rūpinsis asmens duomenų tikslumu ir saugiai juos tvarkys.

• Siekiant išvengti asmens duomenų praradimo, sugadinimo, pakeitimo, atskleidimo ir pan., bendrovė taikys atitinkamas informacijos saugos priemones, kad apsaugotų nuo neteisėtos prieigos, kompiuterinių virusų ir t. t.

• Bendrovė neleis atskleisti asmens duomenų tokiais veiksmais, kaip jų išgabenimas iš jos teritorijos, išorinis perdavimas ir pan.

 

6. Rangovų stebėjimas

Jei bendrovė perduoda asmens duomenų tvarkymą išorinei šaliai, ji pagal sutartį įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti jų trečiosioms šalims ir duomenys turi būti tvarkomi tinkamai.

 

7. Asmens duomenų atskleidimas, taisymas, naudojimo nutraukimas ir ištrynimas

Bendrovė pripažįsta, kad asmuo turi teisę prašyti atskleisti, taisyti, nutraukti naudoti, ištrinti ir t. t. savo asmens duomenis ir nedelsdama atsakys į tokius prašymus. Be to, jei turite komentarų arba klausimų apie tai, kaip bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis, susisiekite su mūsų konsultacijų apie asmens duomenis centru.

 

8. Organizacija / struktūra

• Bendrovė paskirs asmens duomenų apsaugos vadybininką ir taikys tinkamas asmens duomenų tvarkymo procedūras.

• Bendrovė mokys visus savo vadovus ir darbuotojus asmens duomenų apsaugos ir tinkamo tvarkymo metodų bei užtikrins, kad asmens duomenys kasdienėje jos veikloje būtų tvarkomi tinkamai.

 

9. Asmens duomenų apsaugos programos įgyvendinimas, įdiegimas, priežiūra ir tobulinimas

Vykdydama šias taisykles, bendrovė įgyvendins asmens duomenų apsaugos programą (įskaitant šias taisykles, asmens duomenų apsaugos taisykles ir susijusias taisykles / reglamentus) bei išplatins šią informaciją bendrovės darbuotojams bei kitoms suinteresuotosioms šalims, ją įgyvendins, prižiūrės ir nuolatos tobulins.

 

10. Konkrečių asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė laikosi Japonijos Akto dėl skaičių naudojimo konkretaus asmens tapatybei nustatyti administracinėse procedūrose ir Rekomendacijų dėl tinkamo konkrečių asmens duomenų tvarkymo (versijos verslui) bei tinkamai tvarko konkrečius asmens duomenis.

 

2022 m. sausio 11 d.
Atstovaujantysis direktorius, prezidentas ir generalinis direktorius Hiroshi Kubo