Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων σε μια κοινωνία με προηγμένες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα με βάση την Πολιτική που παρατίθεται παρακάτω.

 

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων και, όπου ισχύει, του εκπροσώπου του (ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» θεωρείται η εταιρεία η οποία, μόνη της ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων)

Ryo NISHIO

Πρόεδρος

Τηλ.: +32 10 77 08 50

ryo.nishio@yamabiko.eu

 

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας (Επιπρόσθετα στην παράθεση των σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να καθοριστεί η σχετική νομική βάση)

(Δεδομένα που συλλέγονται)

Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου κτλ.) πελατών και υποψήφιων πελατών.

(Σκοποί)

・Απόκριση σε αιτήματα/ερωτήσεις/καταγγελίες πελατών και υποψήφιων πελατών

・Μελλοντικές δραστηριότητες πωλήσεων/ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ

・Δοκιμές προϊόντων

・Συζήτηση μεταξύ των χρηστών με θέμα την ανάπτυξη προϊόντων.

・Καταγραφή των καταχωρήσεων εγγύησης προϊόντος.

(Νομική βάση)

Απαιτείται για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τη Yamabiko Europe

 

Έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή ένα τρίτο μέρος, όταν αυτά αποτελούν τη νομική βάση για την επεξεργασία (άρθρο 6.1 (στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων),  (Το συγκεκριμένο συμφέρον υπό αμφισβήτηση πρέπει να αναγνωριστεί προς όφελος του υποκειμένου των δεδομένων)

・Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με περιοχές πωλήσεων, ονόματα διανομέων των προϊόντων μας, τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων προϊόντων ανάλογα με τη χρήση τους, πληροφορίες για ανταλλακτικά επισκευής.
・Συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών για καταγγελίες που αφορούν στα προϊόντα και στην ποιότητα.
・Οργάνωση εμπορικών δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων με σκοπό να δοθούν ευκαιρίες για την παροχή νέων και πολύτιμων πληροφοριών. 
・Δοκιμές προϊόντων με σκοπό την εύρεση αρνητικών/θετικών σημείων για την ανάπτυξη προϊόντων στο μέλλον.
・Συνάντηση με χρήστες για συζήτηση με θέμα την ανάπτυξη προϊόντων στο μέλλον. 
・Καταγραφή των καταχωρήσεων εγγύησης προϊόντος με σκοπό την τήρηση της πολιτικής εγγύησης της Yamabiko.
   
Τα παραπάνω είναι τα συγκεκριμένα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τη Yamabiko Europe. Αυτά είναι προς όφελος των χρηστών/υποψήφιων πελατών, καθώς και της Yamabiko Europe.

 

Κατηγορίες σχετικών προσωπικών δεδομένων (Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται ΜΟΝΟ όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν αποκτηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο, κατά συνέπεια, δεν γνωρίζει ποιες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων του έχετε αποκτήσει.)

Γενικά προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου κτλ.) πελατών και υποψήφιων πελατών.

 

Αποδέκτες (ή κατηγορίες αποδεκτών) των προσωπικών δεδομένων (ως «αποδέκτης» θεωρείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια δημόσια αρχή, μια υπηρεσία ή κάποιος φορέας στον οποίο γνωστοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, είτε είναι τρίτο μέρος είτε όχι. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων στους οποίους διαβιβάζονται ή γνωστοποιούνται δεδομένα καλύπτονται από τον όρο «αποδέκτες» και θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για αυτούς επιπρόσθετα στις πληροφορίες για τρίτους αποδέκτες).

Yamabiko Corporation (με έδρα στην Ιαπωνία)
WebstanZ (με έδρα στο Βέλγιο) (για δεδομένα που χρησιμοποιούνται με σκοπό την καταχώρηση των εγγυήσεων προϊόντων)
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση των εγγυήσεων προϊόντων θα κοινοποιούνται επίσης στον τοπικό διανομέα του χρήστη για τη χώρα του, π.χ. για έναν χρήστη που καταχωρεί το προϊόν του στη Γαλλία, τα δεδομένα του θα κοινοποιηθούν στον διανομέα Γαλλίας της Yamabiko, PPK.

 

Λεπτομέρειες των διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες, στοιχεία των ίδιων και λεπτομέρειες των σχετικών εγγυήσεων (συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης ή απουσίας μιας απόφασης επάρκειας της Επιτροπής) και τα μέσα απόκτησης ενός αντιγράφου τους ή λήψης από τοποθεσίες όπου διατίθενται (Πρέπει να προσδιοριστεί το σχετικό άρθρο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων που επιτρέπει τη διαβίβαση και τον αντίστοιχο μηχανισμό (π.χ. απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 45 / δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 47 / τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 46.2 / παρεκκλίσεις και εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 49 κτλ.). Όπου είναι δυνατό, πρέπει να παρέχεται ένας σύνδεσμος μετάβασης στον μηχανισμό ή στις πληροφορίες για την τοποθεσία και τον τρόπο πρόσβασης ή απόκτησης του σχετικού εγγράφου. Οι πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρουν ρητά όλες τις τρίτες χώρες στις οποίες θα διαβιβαστούν τα δεδομένα).

- Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται και θα διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα εκτός του ΕΟΧ.
- Η σχετική εγγύηση για τη διαβίβαση δεδομένων είναι η συμφωνία διαβίβασης δεδομένων (τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων) που εκδίδεται από εποπτική αρχή και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
- Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται και θα διαβιβαστούν στην Ιαπωνία.

 

Περίοδος αποθήκευσης (ή εάν δεν είναι εφικτό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου) (Η περίοδος αποθήκευσης (ή τα κριτήρια καθορισμού της) μπορεί να υπαγορευτεί από παράγοντες όπως κανονιστικές απαιτήσεις ή κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου αλλά πρέπει να εκφράζεται με τρόπο που επιτρέπει στο υποκείμενο των δεδομένων να εκτιμήσει, με βάση την κατάστασή του, ποια θα είναι η περίοδος διατήρησης για συγκεκριμένα δεδομένα/σκοπούς. ΔΕΝ αρκεί να δηλώνετε γενικά ότι τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους θεμιτούς σκοπούς της επεξεργασίας τους. Κατά περίπτωση, πρέπει να προβλέπονται διαφορετικές περίοδοι αποθήκευσης για διαφορετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή/και διαφορετικούς σκοπούς επεξεργασίας).

・Τα δεδομένα που θα διαγραφούν στο τέλος του επόμενου έτους μετά το έτος απόκτησής τους.

・Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό στοιχείο καταχώρησης των προϊόντων, θα διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου ισχύος της εγγύησης (μέχρι 3 έτη).

・Ωστόσο, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα ή/και χρήση των προϊόντων θα διατηρούνται μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

 

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων για:
· πρόσβαση
· διόρθωση,
· διαγραφή,
· περιορισμό της επεξεργασίας,
· αντίταξη στην επεξεργασία και
· φορητότητα.
(Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν μια σύνοψη του τι προβλέπει κάθε δικαίωμα και πώς το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ενεργήσει για να το εξασκήσει.
Ειδικότερα, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία πρέπει να τίθεται υπόψη του υποκειμένου των δεδομένων με ξεκάθαρο τρόπο τη στιγμή της πρώτης επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων και πρέπει να παρουσιάζεται ρητά και ξεχωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία).

Εάν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θεωρήσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά, και ακόμη, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε δωρεάν. Ωστόσο, σε περίπτωση καταχρηστικών αιτημάτων, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με μια εύλογη χρέωση. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Ωστόσο, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι αυτή η ενέργεια ενδέχεται να μας εμποδίσει από το να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Εάν θέλετε να υποβάλετε κάποιο ερώτημα, μια καταγγελία ή αντίρρηση σχετικά με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση email
dataprivacy@yamabiko.eu

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή (Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επεξηγούν ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει μια καταγγελία στην εποπτική αρχή, ειδικότερα, στο κράτος-μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής του, του τόπου εργασίας του, ή για μια πιθανολογούμενη παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς στη Βελγική Επιτροπή για την Ιδιωτικότητα.
https://www.privacycommission.be/fr

 

Εάν υπάρχει μια κανονιστική ή συμβατική απαίτηση για την παροχή των πληροφοριών ή εάν είναι απαραίτητη η σύναψη σύμβασης ή εάν υπάρχει υποχρέωση για την παροχή των πληροφοριών και τις πιθανές συνέπειες της αποτυχίας. (Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της εργασίας, ενδέχεται να αποτελεί συμβατική υποχρέωση η παροχή ορισμένων πληροφοριών σε έναν υφιστάμενο ή μελλοντικό εργοδότη.
Στις διαδικτυακές φόρμες πρέπει να διευκρινίζεται ρητά ποια πεδία είναι «υποχρεωτικά», ποια δεν είναι, και ποιες θα είναι οι συνέπειες από τη μη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων).

Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (Όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου κτλ.) πελατών και υποψήφιων πελατών.

・Είναι απαραίτητο να μας παρέχετε πληροφορίες ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να αποκριθούμε σε ερωτήσεις, αιτήματα, καταγγελίες και άλλα.
・Εάν δεν μας παρέχετε αυτού του είδους τις πληροφορίες, ενδέχεται να υπάρξει κώλυμα στη διεκπεραίωση υποθέσεων, όπως στην απόκρισή μας σε ερωτήσεις, αιτήματα, καταγγελίες και άλλα.

 

Πηγή προέλευσης των προσωπικών δεδομένων, και εφόσον ισχύει, εάν προέρχονται από προσιτή στο κοινό πηγή (Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται ΜΟΝΟ όταν τα προσωπικά δεδομένα ΔΕΝ έχουν αποκτηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.
Οι πληροφορίες πρέπει να υποδεικνύουν: τη φύση των πηγών (δηλ. δημόσιες/ιδιωτικές πηγές, τους τύπους οργάνωσης/κλάδου/τομέα και τον τόπο διατήρησής τους (εντός ή εκτός ΕΕ) κτλ.).

- φύση των πηγών: ιδιωτικές πηγές
- τύποι οργάνωσης/κλάδου/τομέα: εταιρεία/ λιανικό εμπόριο/χονδρικό εμπόριο
- τόπος διατήρησης των πληροφοριών: εντός ή εκτός ΕΕ