Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelem

A Társaság felismeri a személyes adatok és a különleges személyes információk védelmének fontosságát a kifinomult információs-kommunikációs társadalomban, és az alábbiakban meghatározott irányelvek alapján törekszik a személyes adatok és a különleges személyes információk védelmére.

A Társaság a személyes adatok és a különleges személyes információk védelmére törekszik.

Az adatkezelő és adott esetben képviselőjének személyazonossága és elérhetőségei ("adatkezelő" itt azt a vállalatot jelenti, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját)

Ryo NISHIO

elnök

TEL +32 10 77 08 50

ryo.nishio@yamabiko.eu

Az adatkezelés céljai és jogalapja (A személyes adatok feldolgozásának céljai mellett meg kell határozni a hivatkozott jogalapot is)

(Az összegyűjtendő adatok)

Az ügyfelek és az érdeklődők személyes azonosító adatai (név, e-mail cím, telefonszám stb.).

(Célok)

・A vevők és érdeklődők megkereséseinek/kérdéseinek/panaszainak megválaszolása

・A jövőbeli értékesítési/marketingfejlesztési tevékenységhez

・A termékmegfigyelési teszthez

・A felhasználók közötti megbeszélésekhez, hogy a jövőbeli termékfejlesztésre reflektáljanak.

・A termék garanciális regisztrációjának nyilvántartására.

(Jogalap)

Szükséges a Yamabiko Europe által követett jogos érdekek érdekében

Ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), akkor az adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek (A szóban forgó konkrét érdeket az érintett javára kell azonosítani)

・Az értékesítési területekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása, termékeink forgalmazójának neve, a felhasználáshoz megfelelő termékek kiválasztásának módja, a javításhoz szükséges pótalkatrészekkel kapcsolatos információk.
・Pontos tájékoztatást kapni termék- és minőségi reklamációhoz.
・Az értékesítési tevékenységek/rendezvények szervezése annak érdekében, hogy lehetőséget adjon új és értékes információk nyújtására.
・Figyelő tesztelés a negatív/pozitív pontok megtalálása a jövőbeli termékfejlesztéshez.
・Találkozó a felhasználókkal a jövőbeli termékfejlesztés megvitatása érdekében.
・A termék garanciális regisztrációjának nyilvántartása a Yamabiko garanciális politikájának betartása érdekében.

A fentiekben felsoroltak a Yamabiko Europe által követett konkrét jogos érdekek. Ezek mind a felhasználók/érdeklődők, mind a Yamabiko Europe számára előnyösek.

Az érintett személyes adatok kategóriái (Ez az információ CSAK akkor szükséges, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték be, aki ezért nincs tisztában azzal, hogy milyen kategóriájú személyes adatait szerezte meg)

Az ügyfelek és az érdeklődők általános személyes azonosító adatai (név, e-mail cím, telefonszám stb.).

A személyes adatok címzettjei (vagy a címzettek kategóriái) ("címzett" itt olyan természetes vagy jogi személyt, hatóságot, ügynökséget vagy más szervet jelent, akivel a személyes adatokat közlik, akár harmadik fél, akár nem. Ezért az adatkezelők, közös adatkezelők és adatfeldolgozók, akiknek az adatokat továbbítják vagy nyilvánosságra hozzák, a "címzett" kifejezés alá tartoznak, és a harmadik fél címzettekre vonatkozó információkon kívül az ilyen címzettekre vonatkozó információkat is meg kell adni)

Yamabiko Corporation (székhelye Japánban)
WebstanZ (székhelye Belgiumban) (a termékgarancia-regisztrációkhoz használt adatok esetében)
A termékgarancia-regisztráció céljából felhasznált adatokat a felhasználó országának helyi forgalmazójával is megosztjuk, pl. egy Franciaországban regisztráló felhasználó adatait a Yamabiko franciaországi forgalmazójával, a PPK-val osztjuk meg.

A harmadik országokba történő adattovábbítás részletei, annak ténye és a vonatkozó garanciák részletei (beleértve a Bizottság megfelelőségi határozatának meglétét vagy hiányát), valamint az ezek másolatának megszerzéséhez szükséges eszközök, vagy ahol ezeket rendelkezésre bocsátották (Meg kell adni a GDPR vonatkozó cikkét, amely lehetővé teszi az adattovábbítást és a megfelelő mechanizmust (pl. a 45. cikk szerinti megfelelőségi határozat / a 47. cikk szerinti kötelező erejű vállalati szabályok / a 46. cikk (2) bekezdése szerinti általános adatvédelmi záradékok / a 49. cikk szerinti eltérések és garanciák stb. Amennyiben lehetséges, meg kell adni az alkalmazott mechanizmusra mutató linket, vagy információt arról, hogy hol és hogyan lehet hozzáférni a vonatkozó dokumentumhoz vagy megszerezni azt. Az információnak kifejezetten meg kell említenie az összes olyan harmadik országot, ahová az adatokat továbbítják.)

-Az Ön személyes adatai az EGT-n kívüli harmadik országba kerülnek és kerülnek továbbításra.
-Az adattovábbítás vonatkozó biztosítéka a felügyeleti hatóság által elfogadott és az Európai Bizottság által a GDPR 46. cikke alapján jóváhagyott adattovábbítási megállapodás (általános adatvédelmi záradékok).
-Az Ön személyes adatai Japánba kerülnek és kerülnek továbbításra.

A tárolási időszak (vagy ha ez nem lehetséges, az ennek meghatározására használt kritériumok) (A tárolási időszakot (vagy az annak meghatározására használt kritériumokat) olyan tényezők, mint a jogszabályi követelmények vagy ágazati iránymutatások írhatják elő, de úgy kell megfogalmazni, hogy az érintett a saját helyzete alapján felmérhesse, hogy az adott adatokra/célokra vonatkozóan mi lesz a megőrzési időszak. NEM elegendő, ha általánosságban kijelenti, hogy a személyes adatokat addig tárolják, amíg az adatkezelés jogszerű céljaihoz szükséges. Adott esetben a személyes adatok különböző kategóriáira és/vagy különböző adatkezelési célokra vonatkozóan különböző tárolási időszakokat kell meghatározni.)

・Az adatokat a megszerzés évét követő következő év végén törölni kell.

・ A fentiektől eltérően a termék regisztrációjának bizonyítása céljából használt adatokat a jótállási időszak lejártáig (legfeljebb 3 évig) meg kell őrizni.

・A termékek minőségével és/vagy használatával kapcsolatos probléma megoldásához használt adatokat azonban a probléma megoldásáig meg kell őrizni.

Az érintettek jogai:
- hozzáférés;
- helyesbítés;
- törlés;
- az adatkezelés korlátozására;
- az adatkezeléssel szembeni tiltakozás és
- hordozhatóság.
(Ennek a tájékoztatásnak tartalmaznia kell egy összefoglalót arról, hogy az adott jog mit takar, és hogyan tehet lépéseket az érintett a jog gyakorlása érdekében.
Különösen az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogra kell kifejezetten felhívni az érintett figyelmét az érintettel való első kommunikáció alkalmával, és azt egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell ismertetni.)

Ha bármikor úgy gondolja, hogy az Önről kezelt személyes adatok helytelenek, kérheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, sőt azok ingyenes kijavítását vagy törlését is. Visszaélésszerű kérések esetén azonban ésszerű díjat számíthatunk fel Önnek. Önnek joga van ahhoz is, hogy visszavonja a személyes adatainak általunk történő feldolgozásához adott hozzájárulását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ez megakadályozhatja, hogy szolgáltatásainkat az Ön számára nyújtsuk.
Ha kérdést, panaszt vagy kifogást kíván feltenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeltük az Ön személyes adatait, kapcsolatba léphet
dataprivacy@yamabiko.eu

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (Ennek a tájékoztatásnak el kell magyaráznia, hogy az érintettnek joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a GDPR állítólagos megsértése szerinti uniós tagállamban)

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban joga van panaszt benyújtani a belga adatvédelmi bizottságnál, amely felügyeleti hatóság.
https://www.privacycommission.be/fr

Az információszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, vagy szerződéskötéshez szükséges, illetve az információszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség és annak elmulasztásának lehetséges következményei. (Például munkaviszonnyal összefüggésben szerződéses kötelezettség lehet bizonyos információk megadása a jelenlegi vagy leendő munkáltatónak.
Az online űrlapokon egyértelműen meg kell jelölni, hogy mely mezők "kötelezőek", melyek nem, és milyen következményei lesznek a kötelező mezők kitöltésének elmulasztásának.)

Az ügyfelek és potenciális ügyfelek személyes azonosító adatai (név, e-mail cím, telefonszám stb.).

・Az adatok megadása szükséges ahhoz, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, hogy válaszolhassunk.kérdésekre, megkeresésekre, panaszokra stb.
・Az ilyen információk megadásának elmulasztása megzavarhatja az ügyek alakulását, mint például a kérdések, megkeresések, panaszok stb. megválaszolása.

A forrás, ahonnan a személyes adatok származnak, és adott esetben az, hogy nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e (Ez az információ CSAK akkor szükséges, ha a személyes adatokat NEM az érintettől szerezték be.
Az információnak tartalmaznia kell: a források jellegét (azaz nyilvánosan/magánjellegű források; a szervezet/iparág/ágazat típusai; és hogy hol tárolták az információt (EU vagy nem EU) stb.).

- a források jellege : magántulajdonban lévő források
- a szervezet/iparág/ágazat típusa: vállalat / kiskereskedelem / nagykereskedelem
- ahol az információt tárolták: EU és nem EU