Cookiebeleid

Cookiebeleid

Dit document verstrekt gebruikers informatie over de technologieën die worden toegepast om met deze applicatie de hieronder beschreven doelstellingen te verwezenlijken. Met deze technologieën kan de eigenaar toegang krijgen tot informatie en die opslaan (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een cookie) of hulpmiddelen gebruiken (bijvoorbeeld door een script uit te voeren) op een apparaat van een gebruiker tijdens de interactie met deze applicatie.

Dit document verstrekt gebruikers informatie over de technologieën die worden toegepast om met deze applicatie de hieronder beschreven doelstellingen te verwezenlijken. Met deze technologieën kan de eigenaar toegang krijgen tot informatie en die opslaan (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een cookie) of hulpmiddelen gebruiken (bijvoorbeeld door een script uit te voeren) op een apparaat van een gebruiker tijdens de interactie met deze applicatie.

Eenvoudigheidshalve worden al deze technologieën in dit document “trackers” genoemd, tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen.
Zo kunnen cookies bijvoorbeeld gebruikt worden op webbrowsers en mobiele browsers, maar zou het onjuist zijn het begrip “cookies” te gebruiken in het kader van mobiele apps omdat het in dit geval gaat om op een browser gebaseerde trackers. Daarom wordt in dit document het begrip “cookies” alleen gebezigd om specifiek naar dit soort trackers te verwijzen.

Verder kan ook toestemming van de gebruiker vereist zijn voor sommige doeleinden waarvoor trackers worden gebruikt. Als de gebruiker eenmaal toestemming heeft gegeven, staat het hem te allen tijde vrij die weer in te trekken op de in dit document gestelde wijze.

Deze applicatie maakt gebruikt van trackers die rechtstreeks door de eigenaar beheerd worden (zogenaamde directe of “first-party” trackers) en van trackers om diensten aan derden te verstrekken (zogenaamde indirecte of “third-party” trackers). Tenzij in dit document anders is bepaald, kunnen externe aanbieders toegang krijgen tot de door hen beheerde trackers.
De geldigheidsduur van cookies en andere soortgelijke trackers kan variëren afhankelijk van de levensduur die de eigenaar of betrokken aanbieder heeft ingesteld. Sommige zijn niet meer geldig zodra de browsesessie van de gebruiker eindigt.
Naast hetgeen in de onderstaande beschrijvingen gespecificeerd is voor elke categorie, vinden de gebruikers verdergaande en geactualiseerde informatie over de levensduur alsook andere relevante gegevens – zoals over de aanwezigheid van andere trackers – in het desbetreffende privacybeleid van de externe aanbieders, of kunnen ze die opvragen door contact op te nemen met de eigenaar.

Strikt noodzakelijke activiteiten voor de werking van deze applicatie en voor de dienstverlening

Deze applicatie gebruikt zogenaamde “technische” cookies en andere soortgelijke trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn met het oog op de werking van deze applicatie en de dienstverlening.

Andere activiteiten waarbij trackers gebruikt worden

Verbeteren van de gebruikerservaring

Deze applicatie gebruikt trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door gebruikersvoorkeuren beter te beheren en door interactie met externe netwerken en platformen mogelijk te maken.

  • Weergave van content van externe platformen


Met dergelijke diensten kunt u rechtstreeks via de pagina’s van deze applicatie op externe platforms gehoste content bekijken en daarmee interageren.
In het kader van dergelijke diensten kunnen verder gegevens over het webverkeer verzameld worden voor de pagina’s waarop deze dienst geïnstalleerd is, zelfs wanneer de gebruikers die niet gebruiken.

Mapbox widget (Mapbox Inc.)

Mapbox is een door Mapbox Inc. verstrekte dienst om kaarten weer te geven, en stelt deze applicatie in staat dergelijke content in de pagina’s te integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

YouTube videowidget

YouTube is een dienst om videocontent weer te geven en wordt verstrekt door Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waar de gebruiker toegang tot deze applicatie krijgt. Deze dienst stelt deze applicatie in staat dergelijke content in de pagina’s te integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Meting

Deze applicatie gebruikt trackers om het verkeer te meten en het gebruikersgedrag te analyseren met het doel de dienstverlening te verbeteren.

  • Analyse

Met de hier vermelde diensten kan de eigenaar het webverkeer monitoren en analyseren, en het gebruikersgedrag bijhouden.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst voor webanalyse en wordt verstrekt door Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waar de gebruiker toegang tot deze applicatie krijgt (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie bij te houden en te onderzoeken, om activiteitenrapporten op te stellen en die rapporten te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties op zijn eigen reclamenetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-outclausule; Ierland – Privacybeleid – Opt-outclausule.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Doelgerichte reclame en marketing

Deze applicatie gebruikt trackers om op basis van het gebruikersgedrag gepersonaliseerde marketingcontent aan te bieden en om reclame en advertenties te maken, aan te bieden en bij te houden.

  • Reclame

Met het oog op dergelijke diensten kunnen gebruikersgegevens toegepast worden voor reclamedoeleinden. Deze reclameboodschappen verschijnen in de vorm van banners en andere advertenties in deze applicatie, in voorkomend geval gebaseerd op de interesses van de gebruiker.
Dit wil niet zeggen dat alle persoonsgegevens voor dit doel gebruikt worden. Nadere informatie en gebruiksvoorwaarden zijn hieronder te vinden.
Voor sommige van de hieronder genoemde diensten kunnen trackers gebruikt worden om gebruikers te identificeren of om technieken van “behavioral retargeting” toe te passen, waarbij de gebruiker op basis van zijn interesses en surfgedrag, ook buiten deze applicatie, passende reclame en advertenties te zien krijgt. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van de betrokken dienstaanbieder.
Naast de opt-outfunctie die voor de onderstaande diensten aangeboden wordt, kunnen gebruikers ervoor kiezen geen persoonlijke reclame en advertenties te ontvangen door naar de opt-outpagina  Network Advertising Initiative te gaan.

Gebruikers kunnen zich ook uitschrijven of afmelden (“opt-out”) voor bepaalde reclamediensten door de reclame-instellingen op hun mobiele apparaten, smartphones e.d. aan te passen.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR is een reclamedienst die aangeboden wordt door jsdelivr.com.

Verwerkte persoonsgegevens: trackers en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

 

Werkwijze om voorkeuren te beheren of toestemming te verlenen of in te trekken

Er bestaan diverse manieren om aan trackers gerelateerde voorkeuren te beheren en om toestemming te verlenen of zo nodig in te trekken:

Gebruikers kunnen aan trackers gerelateerde voorkeuren rechtstreeks in hun apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat trackers gebruikt of opgeslagen worden.

Wanneer het gebruik van trackers berust op toestemming, kunnen gebruikers die toestemming verlenen of intrekken door hun voorkeuren in de kennisgeving over het gebruik van cookies in te stellen of door die aan te passen via de widget voor toestemmingsvoorkeuren (indien beschikbaar).

Verder is het mogelijk met de relevante browser of apparaatfuncties eerder opgeslagen trackers te wissen, ook als die gebruikt worden om de oorspronkelijke toestemming van de gebruiker te onthouden.

Andere trackers die in het lokale geheugen van de browser staan, kunt u wissen door de browsergeschiedenis te wissen.

Wat indirecte of “third-party” trackers betreft, kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de opt-outkoppeling (indien aanwezig), door een beroep te doen op de mogelijkheden waarin het privacybeleid van de externe aanbieder voorziet of door contact met hem op te nemen.

Trackerinstellingen lokaliseren

Op de volgende adressen vinden gebruikers informatie over hoe cookies in de meestgebruikte browsers beheerd worden:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën op mobiele apps gebruikte trackers beheren door zich via de instellingen van hun mobiele apparaten, smartphones e.d. uit te schrijven of af te melden (“opt-out”), of door de algemene trackinginstellingen aan te passen (door in de apparaatinstellingen de gewenste optie te selecteren).

Branchespecifieke opt-outregelingen voor reclame

Onverminderd hetgeen voorafgaat, kunnen gebruikers te werk gaan volgens de aanwijzingen van  YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (US) en de Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of soortgelijke diensten. Deze initiatieven bieden gebruikers de mogelijkheid zelf hun trackingvoorkeuren te kiezen voor de meeste reclamemiddelen. De eigenaar raadt gebruikers aan een beroep te doen op deze hulpmiddelen in aanvulling op de in dit document verstrekte informatie.

De Digital Advertising Alliance biedt een applicatie,  AppChoices  genoemd, waarmee gebruikers op hun interesses gebaseerde reclame op mobiele apps naar eigen inzicht kunnen instellen.

Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

Yamabiko Corporation - 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo 198-8760 Japan

E-mail om contact op te nemen met de eigenaar: privacy@yamabiko-corp.co.jp

De eigenaar heeft niet de volledige controle over het gebruik van “third-party” trackers in deze applicatie. Bijgevolg zijn specifieke verwijzingen naar deze indirecte trackers van derden louter als indicatie bedoeld. Om volledige informatie hierover in te winnen, dienen gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de in dit document genoemde externe dienstaanbieders.

Gezien de objectieve complexiteit van trackingtechnologieën wordt gebruikers aangeraden contact op te nemen met de eigenaar voor meer informatie over hoe dergelijke technologieën door deze applicatie toegepast worden.

  • Definities en verwijzingen naar wetgeving

Elk gegeven waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect dan wel in samenhang met andere informatie — waaronder een persoonlijk identificatienummer (pin) — geïdentificeerd kan worden, of dat deze natuurlijke persoon identificeerbaar maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch verzameld wordt via deze applicatie (of daarin gebruikte diensten van derden), zoals onder meer IP-adressen of domeinnamen van de computers waarmee de gebruikers van deze applicatie werken, URI(Uniform Resource Identifier)-adressen, het tijdstip van de zoekopdracht, de gebruikte methode om de zoekopdracht naar de server te verzenden, de grootte van het ontvangen antwoordbestand, de numerieke code die de antwoordstatus van de server aangeeft (geslaagd, mislukt enz.), het land van oorsprong, de functionele eigenschappen van de browser en het besturingssysteem waarmee de gebruiker werkt, diverse tijdgegevens per bezoek (bv. de duur van het bezoek aan elke pagina in de applicatie) en bijzonderheden over het gevolgde pad in de applicatie met nadere opgave van de achtereenvolgens bezochte pagina’s alsook andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De individuele persoon die gebruikmaakt van deze applicatie en die, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de betrokkene is.

Betrokkene

De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of toezichthouder op de gegevens)

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst die of een ander orgaan dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of eigenaar)

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst die of een ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, waaronder inbegrepen de veiligheidsmaatregelen betreffende de bewerking en het gebruik van deze applicatie. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke de eigenaar van deze applicatie.

Applicatie

De middelen waarmee de persoonsgegevens van de gebruiker verzameld en verwerkt worden.

Dienst

De door deze applicatie verleende dienst, zoals nader omschreven in de desbetreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze website/in deze applicatie.

Europese Unie (EU)

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookie

Een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u die website bezoekt.

Tracker

Elke technologie, zoals cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en vingerafdrukken, waarmee gebruikers gevolgd kunnen worden, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot informatie op het apparaat van de gebruiker, of door daar informatie op te slaan.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgemaakt op basis van diverse wettelijke bepalingen, waaronder de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Tenzij in dit document uitdrukkelijk anders is bepaald, heeft dit privacybeleid uitsluitend betrekking op deze applicatie.

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2022

Cookie Pro is de host van deze content en verzamelt uitsluitend de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.