GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID VAN YAMABIKO (AVG)

Inleiding

Yamabiko Corporation, met hoofdzetel in Japan, 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme, Tokyo, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Yamabiko Corporation wordt hierna “Yamabiko” of “wij” genoemd.

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze werknemers, klanten, distributeurs, dealers, leveranciers en andere personen voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

In dit beleid wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, bijwerken en corrigeren.

 

Toepassingsgebied

Dit beleid is uitsluitend van toepassing op de verwerking van de volgende persoonsgegevens die uit de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven naar Japan op basis van de gegevensdoorgifteovereenkomst tussen Yamabiko Corporation en Yamabiko Europe NV of andere ondernemingen, of op de volgende persoonsgegevens die Yamabiko Corporation rechtstreeks van u verkrijgt:

・Persoonsgegevens van betrokkenen in de Europese Economische Ruimte (EER)

 

Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

・Verkoop en marketing

・Promotie van de merken van Yamabiko

・Productontwikkeling

・Praktijkgerichte productkeuring vóór massaproductie

・Klantenservice vóór of na verkoop

・Ontwikkeling van toekomstige bedrijfsactiviteiten

・Kwaliteitscontrole

・Oplossen van kwaliteitsproblemen met producten

・Uitvoering van vrijwaringsovereenkomsten

・Algemene verwerking van personeelsgegevens

・Beoordeling van medewerkers

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor zij zijn verzameld alsook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze overeenkomsten te doen naleven.

 

Delen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens met derden delen met het oog op de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten alsook voor het leveren, verbeteren en aanpassen van onze producten en diensten, voor het verzenden van marketing- en andere communicatiemateriaal over onze bedrijfsactiviteiten en voor andere legitieme doeleinden die zijn toegestaan door toepasselijk recht of waarvoor u anderszins uw toestemming hebt gegeven.

 

Wij kunnen persoonsgegevens delen op de volgende manieren:

・Bij Yamabiko en andere ondernemingen van Yamabiko Group voor doeleinden van gegevensverwerking of -bewaring.

・Met onze gegevensverwerkers (met inbegrip van onze distributeurs), om de gevraagde producten en diensten te leveren of andere transacties af te handelen. Voorbeelden hiervan omvatten, maar zijn niet beperkt tot het verwerken van bestellingen (orderadministratie), het bieden van klantenondersteuning, enz.

・Als wij u anderszins op de hoogte stellen en u ermee instemt dat uw gegevens worden gedeeld.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten meedelen als de wet, een dagvaarding of andere gerechtelijke procedure dit vereist of als wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) vermoede of werkelijke illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of te bestrijden of om rechtshandhavingsinstanties bij te staan, (2) onze overeenkomsten met u te doen naleven, (3) klachten of aantijgingen van derden tegen ons te onderzoeken en ons ertegen te beschermen, (4) de veiligheid of integriteit van onze diensten en producten te beschermen, of (5) de rechten van Yamabiko Europe uit te oefenen of te beschermen.

 

Beveiliging

Het is onze bedoeling om de persoonsgegevens die u ons hebt toevertrouwd te beschermen en veilig te behandelen. Daarom implementeren wij fysieke, administratieve en technische waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking.

Ook vereisen wij contractueel dat onze gegevensverwerkers (met inbegrip van onze distributeurs) uw persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde openbaarmaking.

 

Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens

Als u op enig moment redenen hebt om aan te nemen dat de persoonsgegevens die wij verwerken onjuist zijn, kunt u verzoeken om inzage in de persoonsgegevens en die zelfs kosteloos laten corrigeren of wissen. In geval van onrechtmatige verzoeken kunnen wij u echter een redelijke vergoeding aanrekenen. Verder hebt u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door ons in te trekken. Wij willen er u echter op attent maken dat dit ons ervan kan weerhouden onze diensten aan u te verstrekken.

 

Als u een vraag of een klacht hebt over hoe wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, dan kunt u contact opnemen met gdpr@yamabiko-corp.co.jp.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de toepasselijke wetgeving, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Internationale gegevensdoorgifte

Uw persoonsgegevens die worden verwerkt of die bestemd zijn om te worden verwerkt na doorgifte aan ontvangers in landen buiten de EER (“Internationale gegevensdoorgifte”), mogen slechts worden doorgegeven indien wijzelf en onze verwerker voldoen aan de bepalingen van dit beleid en de toepasselijke wetgeving. Dit geldt ook voor verdere doorgiften van uw persoonsgegevens vanuit een land buiten de EER naar een ander land buiten de EER.

Internationale gegevensdoorgifte is gewettigd in onder meer de volgende gevallen.

 

- Doorgiften op basis van een adequaatheidsbesluit (passend beschermingsniveau) door de Europese Commissie

- Doorgiften die onderworpen zijn aan passende waarborgen, met inbegrip van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie

- U hebt uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte ingestemd, na door ons te zijn ingelicht over de risico's die dergelijke doorgiften voor u kunnen inhouden bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en passende waarborgen

- De doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of voor de uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen.

 

Veranderingen van ons gegevensbeschermingsbeleid

Ons huidige gegevensbeschermingsbeleid wordt regelmatig getoetst en geactualiseerde versies worden op deze webpagina gepubliceerd. Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

 

Hoe contact met ons opnemen

Neem contact met ons op via gdpr@yamabiko-corp.co.jp als u vragen hebt over ons gegevensbeschermingsbeleid of over persoonsgegevens die wij over u bewaren.